Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014 -2020

Polsko Niemieckie Forum Ginekologiczne nowe logo

Projekt "Polsko-Niemieckie Forum Ginekologiczne / Polnisch-Deutsches Forum für Gynäkologie"

Projekt realizowany w latach 2017-2018 / Das Projekt wird in Jahren 2017-2018 realisiert
Całkowita wartość projektu / Gesamtwert des Projekts: 1.206.140,00 Euro
Kwota dofinansowania wynosi / Die Fördersumme beträgt: 1.025.219,00 Euro (85%)

Zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020, cel 6 „Wzmocnienie współpracy transgranicznej instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia społecznego”. / Die Aufgabe wird im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG VA Brandenburg-Polen 2014-2020, Ziel 6 „Stärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit von Institutionen und Bürger/-innen in allen Aspekten des öffentliches Lebens“, realisiert.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020. / Das Vorhaben wird mit Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG VA Brandenburg-Polen 2014-2020 kofinanziert.

Głównym celem projektu jest trwała współpraca szpitali, która przyczyni się do dalszej instytucjonalnej integracji Euroregionu i poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego jego mieszkańców. /
Hauptziel des Projekts ist eine nachhaltige Zusammenarbeit der Krankenhäuser, die zu einer weiteren institutionellen Integration der Euroregion und zur Verbesserung der gesundheitlichen Sicherheit der Einwohner beitragen wird.

Rezultaty projektu / Projektergebnisse:
1) Wzmocnienie współpracy między instytucjami i mieszkańcami / Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Einrichtungen und Einwohnern
2) Stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu wspólnej przestrzeni życiowej / Schaffung von Bedingungen, die Entstehung eines gemeinsamen Lebensraums begünstigen
3) Rozszerzenie współpracy podmiotów naukowych dla wymiany doświadczeń we wszystkich dziedzinach / Erweiterung der Zusammenarbeit wissenschaftlicher Einrichtungen zwecks Erfahrungsaustausch in allen Bereichen

Projekt „Polsko-Niemieckie Forum Ginekologiczne” będzie realizowany przez dwóch partnerów: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. oraz Szpital Märkisch-Oderland w Strausbergu. Działania skierowane będą na pokonywanie barier, rozwijanie trwałej współpracy w ginekologii, poprawę jakości operacji, wymianę wiedzy i doświadczeń. Projekt zakłada, że standardy i procedury zostaną ujednolicone oraz że przyjmowane będą pacjentki z obu stron granicy.
Przewidziane w projekcie działania związane będą z: szkoleniami, konferencjami, spotkaniami kadry medycznej w zakresie operacji ginekologicznych; wprowadzanie nowych standardów w zakresie diagnostyki; wspólne wykonywanie operacji ginekologicznych m.in. w systemie live-stream; wyposażenie oddziałów i sal operacyjnych w sprzęt medyczny; promocja projektu.

Grupy docelowe:
- kadra medyczna i administracyjna,
- pacjentki korzystające z usług medycznych wytworzonych w ramach projektu. /

Das Projekt „Polnisch-Deutsches Forum für Gynäkologie” wird von 2 Partnern realisiert: dem Krankenhaus WSzW in Gorzów und dem Krankenhaus MOL in Strausberg. Aktivitäten werden auf Überwindung der Barrieren, Ausbau der nachhaltigen Zusammenarbeit im Bereich der Gynäkologie, Qualitätsverbesserung von Operationen, Wissens- und Erfahrungsaustausch ausgerichtet. Das Projekt setzt voraus, dass Standards und Verfahren angeglichen und Patientinnen von beiderseits der Grenze aufgenommen werden. Aktivitäten: Schulungen u. Kurse für Ärzte und OP-Schwester im Bereich neuer gynäkologischer OP-Verfahren, Einführung neuer Diagnostik-Standards, gemeinsame gynäkologische Operationen auch im Live-Stream-System, Ausstattung der Stationen und OP-Säle mit Medizintechnik, Fachkonferenzen, Publizitätsmaßnahmen.

Zielgruppen:
• Medizinisches und Verwaltungspersonal,
• Patientinnen, die neueingeführte medizinische Leistungen in Anspruch nehmen.

404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.