Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

1. Projekt pt. Zakup aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

 Całkowita wartość projektu 2 391 184,24 zł.

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 Kompleksowe wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w nowoczesny sprzęt medyczny. Zakupione będą:

 1. Respirator transportowy – zakupiono 4 szt. (zadanie objęte wnioskiem o dofinansowane);

 2. Defibrylator transportowy -zakupiono 5 szt. (zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie);

 3. Pompa strzykawkowa akumulatorowa – zakupiono 8 szt. (zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie);

 4. Ssak akumulatorowy – zakupiono 6 szt. (zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie);

 5. Plecak medyczny – zakupiono 4 szt. (zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie);

 6. Kardiomonitor – zakupiono 20 szt. (zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie);

 7. Ssak ręczny – zakupiono 1 szt. (zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie);

 8. Przyłóżkowy zestaw RTG – zakupiono 1 szt. (zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie);

 9. Aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych – zakupiono 2 szt. (zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie);

 10. System bezprzewodowego przywoływania osób – zakupiono 1 szt. (zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie);

 11. Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta – zakupiono 2 szt. (zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie);

 12. Pompa infuzyjna do szybkiego przetaczania płynów – zakupiono 2 szt. (zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie);

 13. Respirator stacjonarny – zakupiono 2 szt. (zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie);

 14. Łóżko szpitalne mobilne, wielofunkcyjne – zakupiono 25 szt. (zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie);

 15. Aparat EKG – zakupiono 8 szt. (zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie);

 16. Lampa operacyjna sufitowa – zakupiono 2 szt. (zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie);

 17. Lampa operacyjna statywowa – zakupiono 1 szt. (zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie);

 18. Stół operacyjny – zakupiono 2 szt. (zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie);

 19. Wózek inwalidzki – zakupiono 10 szt. (zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie);

 20. Wózek do mycia chorych – zakupiono 2 szt. (zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie);

 21. Stół zabiegowy – zakupiono 1 szt. (zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie);

 22. Deska ortopedyczna – zakupiono 4 szt. (zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie);

 23. System transportowy SKED – zakupiono 3 szt. (zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie);

 24. Urządzenie do kompresji klatki piersiowej (platforma AUTOPULSE) – zakupiono 1 szt, (zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie);

Projekt ma bardzo istotne oddziaływanie długookresowe. Główne to poprawa zdrowia mieszkańców w wyniku zwiększenia dostępności do wysokospecjalistycznego sprzętu i dostosowania poziomu świadczeń zdrowotnych gwarantowanych przez SOR Szpitala w do wymogów krajowych i wspólnotowych. Obniżony zostanie poziom śmiertelności oraz niepełnosprawności, zwłaszcza z powodu wypadków drogowych, katastrof budowlanych, pożarów, katastrof naturalnych, a także chorób układu krążenia.

 UWAGA! - Procedura zgłaszania nieprawidłowości znajduje się na dole strony

 2 . Projekt pt. Przebudowa lądowiska, podjazdu, wiaduktu i wiaty Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPSzW w Gorzowie Wlkp.

 Całkowita wartość projektu 7 019 501,10 zł.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt zakłada przebudowę lądowiska wraz z drogą dojazdową, podjazdu, wiaduktu i wiaty dla karetek tak, aby możliwa była jednoczesna obsługa co najmniej dwóch karetek.

Realizacja projektu polegać będzie na przebudowie obecnej infrastruktury zewnętrznej Szpitala celem ostatecznego dostosowania jej do wymogów stawianych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15.03.2007 w sprawie szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20.07.2004 w sprawie wymagań dla lądowisk.

Projekt przewiduje wyposażenie lądowiska w odpowiednie energooszczędne oświetlenie i system przeciwpożarowy.

Realizacja projektu zapewni poprawę jakości oraz funkcjonalności infrastruktury zewnętrznej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala w Gorzowie Wielkopolskim, poprawę jakości usług SOR oraz wyższy komfort pracy personelu medycznego.

  UWAGA! - Procedura zgłaszania nieprawidłowości znajduje się na dole strony

3. Projekt: „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o. o. zwiększająca jakość usług medycznych i dostępność Oddziału dla pacjentów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego"

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  Priorytet IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, 
Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego

Budżet projektu:
Wartość całkowita projektu: 6 936 684,16 zł brutto
Wartość dofinansowania: 3 200 000,00 zł brutto

Cele projektu:
1. Skrócenie czasu transportu najciężej poszkodowanych i wymagajacych natychmiastwej interwencji medycznej pacjentów
2. Stworzenie możliwości współpracy SOR z budowaną przy lądowisku bazą LPR
3. Stworzenie możliwości obsługiwania przez SOR ofiar wypadków masowych i zwiększenie przepustowości oddziału o 40%
4. Zapewnienie la nowo utworzonych stanowisk odpowiedniej jakości oraz ilości sprzętu medycznego
5. Rozbudowa SOR stwarzająca warunki do prowadzenia szkoleń w zakresie ratownictwa meycznego

Zakładanym efektem długofalowym realizacji projektu będzie wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców regionu wynikający ze wzrostu wysokospecjalistycznych usług medycznych w systemie ratownictwa medycznego gwarantowanych przez Szpitalny Oddział Ratunkowy w Gorzowie Wlkp. 

Projekt obejmuje realizację trzech zadań inwestycyjnych:

Zadanie 1. Przebudowa wewnętrzna oraz rozbudowa SOR, polegają na zmianie układu funkcjonalnego SOR umożliwiającego pomieszczenie dodatkowej liczby 10 stanowisk (w obszarach wstępnej intensywnej terapii, obserwacyjnym i konsultacyjnym dziecięcym).
Powierzchnia użytkowa projektowanej przebudowy: 1 306,11 m2.
Wartość całkowita zadania 1: 3 338 306,11 zł brutto

Zadanie 2. Zakup sprzętu medycznego dla SOR – 61 szt. nowoczesnego sprzętu ratującego życie i monitorującego funkcje życiowe. Wymiana oraz doposażenie 10 nowych stanowisk w tym: RTG z ramieniem C, aparat USG, defibrylatory, respiratory, kardiomonitory, 10 łóżek szpitalnych.
Wartość całkowita zadania 2: 1 899 077,40 zł brutto

Zadanie 3. Budowa zadaszonego tunelu komunikacyjnego łączącego lądowisko z SOR o długości 98 m celem zabezpieczenia transportowanych pacjentów przed działaniami czynników atmosferycznych mogących doprowadzić do destabilizacji funkcji życiowych pacjenta.
Wartość całkowita zadania 3.: 1 306 854,24 zł brutto (budowa zadaszonego tunelu będzie realizowana po zakończeniu budowy bazy LPR)

Termin realizacji: IV kwartał 2016 - II kwartał 2018 (w 2018 r. realizowana będzie budowa zadaszonego tunelu, co nastąpi po zakończeniu budowy bazy LPR)

  UWAGA! - Procedura zgłaszania nieprawidłowości znajduje się na dole strony

4. Projekt: „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o."

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  Priorytet IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, 
Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego

Budżet projektu:
Wartość całkowita projektu: 2 693 177,73 zł brutto
Wartość dofinansowania: 2 289 201,03 zł brutto

tablica UE Zakup specjalistycznego sprzętu

Celem ogólnym projektu na poziomie oddziaływania jest zmniejszenie poważnych następstw i śmiertelności w wypadkach i nagłych zachorowaniach dzięki poprawie jakości udzielania pomocy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.

Cele szczegółowe na poziomie oddziaływania, które będą wspierane w ramach realizacji przedmiotowego projektu to:
- Obniżenie liczby zgonów i przypadków nieodwracalnego kalectwa wśród pacjentów SOR WSW w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.,
- Poprawa warunków pracy personelu medycznego i wzrostu poczucia dumy z wykonywanej pracy,
- Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców regionu wynikający ze wzrostu zaufania do systemu ratownictwa medycznego,
- Szybszy powrót do aktywności zawodowej osób poszkodowanych w wypadkach,
- Spadek obciążenia systemu ubezpieczeń społecznych niższymi kosztami leczenia oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
- Szansa na utrzymanie akredytacji Ministra Zdrowia dla SOR oraz stałego podnoszenia jakości świadczonych usług medycznych;,
- Niwelacja stereotypów na temat służby zdrowia i pozytywna zmiana wizerunku szpitala (postrzeganie szpitala jako nowoczesnej placówki medycznej świadczącej usługi na wysokim poziomie).

Celem ogólnym projektu na poziomie rezultatów jest spełnienie przez SOR w Gorzowie Wielkopolskim norm dotyczących jakości działań zmierzających do ratowania życia i zdrowia w każdych warunkach i czynnikach ryzyka.

Cele cząstkowe na poziomie rezultatu składające się na podany cel główny projektu to:
1. Stworzenie możliwości obsługiwania przez SOR ofiar wypadków masowych dzięki zwiększeniu przepustowości oddziału przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu medycznego.
2. Wzrost bezpieczeństwa i jakości akcji ratunkowych na oddziale SOR wynikający z wymiany kluczowego sprzętu medycznego.

Do celu ogólnego na poziomie produktu należy dostosowanie bazy sprzętowej SOR w Gorzowie Wielkopolskim do potrzeb oddziału wynikających ze wzrostu liczby obsługiwanych pacjentów oraz nowych zagrożeń życia i zdrowia pacjentów.

Do celów szczegółowych projektu na poziomie produktów należy doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim w nowoczesny sprzęt ratujący życie i monitorujący funkcje życiowe, poprawiające szybkość i skuteczność diagnostyki osób rannych, zapewniające odpowiedni cykl wymiany zużytych urządzeń medycznych.

W ramach projektu szpital zakupi: 

1. Wózek z napędem elektrycznym do transportu pacjenta w pozycji leżącej z opuszczanym siedziskiem i ruchomym segmentem nóg ( leże 4 segmentowe ) - 1 szt.
2. Modułowy monitor funkcji życiowych pacjenta z ekranem dotykowym i wbudowanym komputerem klasy medycznej oraz z monitorem transportowym umożliwiający pomiar i wyświetlanie parametrów EKG, SpO2, NIBP, IBP, TEMP, KAPNOGRAFIA, PICCO z możliwością wykorzystania go do transportu z ciągłym pomiarem funkcji życiowych do 3H. W zestawie wszystkie akcesoria pomiarowe – 4 szt.
3. Modułowy monitor funkcji życiowych pacjenta z ekranem dotykowym wraz z monitorem transportowym umożliwiający pomiar i wyświetlanie parametrów EKG, SpO2, NIBP, IBP, TEMP z możliwością wykorzystania go do transportu z ciągłym pomiarem funkcji życiowych do 3H. W zestawie wszystkie akcesoria pomiarowe – 4 szt.
4. Modułowy monitor funkcji życiowych pacjenta z ekranem dotykowym wraz z monitorem transportowym umożliwiający pomiar i wyświetlanie parametrów EKG, SpO2, NIBP, IBP, TEMP z możliwością wykorzystania go do transportu z ciągłym pomiarem funkcji życiowych do 3H. W zestawie wszystkie akcesoria pomiarowe. - 10 szt.
5. Centrala do zbiorczego monitorowania dla personelu medycznego – 1 szt.
6. Integracja systemu monitorowania dla SOR wraz z szpitalnym systemem informatycznym typu HIS – 1 szt.
7. Aparat USG. Obrazowanie 2D, M-Mode, Color Doppler, Pulsed Wave Doppler, Power Doppler, Directional Power Doppler, Triplex, Dynamic Depth Resolution (DDRTM), 2D Electronic Beam Steering, TeraVisionTM II, OmniBeamTM, Zoom, Split Screen, Full Screen, Post Processing, Auto-Optimization. Pojemnościowy ekran dotykowy z obsługą gestów, porty USB 3.0, HDMI, Ethernet. Komunikacja Ethernet, WiFi – 1 szt.
8. Aparat do znieczulenia z monitorem anestetycznym – 1 szt.
9. Wózek do transport pacjenta w pozycji siedzącej – 12 szt.
10. 4-segmentowy wózek do transportu pacjenta – 4 szt.
11. Respirator transportowy z wyposażeniem. Respirator Medumat Transport z CO2 zgodny z: - ISO 10651-3,
- DIN EN 794-3,
- DIN EN 1789,- RTCA-DO 160 E, - EN 60601-1,
- IPX4 – 2 szt.
12. Analizator parametrów krytycznych – gotowy do pracy 24h/dobę (PARAMETRY OZNACZANE: gazometria krwi włośniczkowej, żylnej i tętniczej) – 1 szt.
13. Kapnometr Emma - -zakładany bezpośrednio na rurkę intubacyjną słuzący do oceny kapnometrii bezpośrednio po i w trakcie RKO – 2 szt.
14. Butla tlenowa 2,7dm z zaworem DIM I złączką AGA 2l – 10 szt.
15. Pediatryczny wózek medyczny z szufladami oparty na systemie Breslow – 2 szt.
16. Reduktor Mediselect II O2,25l z przepływomierzem, REN – 10 szt.
17. Stół operacyjny z systemem hydraulicznym – 1 szt.
18. Ssak jezdny – 3 szt.
19. Ambu AMBU MARK IV dla dorosłych – 8 szt.
20. Ambu AMBU MARK IV pediatryczny – 2 szt.
21. Ambu AMBU MARK IV neonatologiczny – 2 szt.
22. Defibrylator transportowy z funkcją kardiowersji, stymulacji zewnętrznej, z monitorowaniem, EKG, MetHG, COHg, NIBP, SpO2 – 1 szt.
23. Masażer zewnętrzny - urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej – 1 szt.
24. Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta – 2 szt.
25. Lodówka medyczna do przechowywania leków – 3 szt.
26. Pompa infuzyjna wolumetryczna – 3 szt.
27. Dualna lampa operacyjna bezcieniowa – 2 szt.
28. Analizator parametrów życiowych (dotyczące diagnostyki pacjentów z OZW) - PARAMETRY OZNACZANE: TNI czułość do 0,01ng/l, D-DIMER, beta HCG, PCT, CRP – 1 szt.
29. Cieplarka medyczna do ogrzewania płynów infuzyjnych pediatrycznych – 1 szt.
30. Cieplarka medyczna do ogrzewania płynów medycznych - 3 szt.
31. Automatyczna dezynfekcja powierzchni medycznych – 1 szt.
32. Wiertarka doszpikowa z kompletem igieł – 6 szt.


 UWAGA! - Procedura zgłaszania nieprawidłowości znajduje się na dole strony

5. Zakup akceleratorów do Ośrodka Radioterapii w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Beneficjent: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.
Dofinansowanie projektu z UE: 17029750,00 zł

tablice akceleratory

Linia terapeutyczna będzie się składać z dwóch akceleratorów, które pozwolą napromienić każdą lokalizację nowotworu zakwalifikowanego do radioterapii (poza guzami w gałce ocznej i guzami klinicznie zdyskwalifikowanymi ze względu na np. stan ogólny pacjenta) oraz w każdej technice dostarczania dawki promieniowania.
Oznacza to, że żaden pacjent z powodów technicznych nie będzie musiał być kierowany do innych ośrodków.
Linia terapeutyczna jest zaopatrzona w elementy i mechanizmy umożliwiające każdą kontrolę jakości. Systemy kontroli ruchu oddechowego, budowa kolimatora w akceleratorach, automatyzacja ruchów poszczególnych elementów akceleratorów oraz najnowsze algorytmy obliczeniowe pozwalają na dużo dokładniejszą deponację dawki w nowotworze z wyraźnym ograniczeniem dawek w tkankach zdrowych, co przekłada się na wzrost wyleczalności i bezpieczeństwa, przy jednoczesnym zachowaniu komfortu życia pacjentów (np. mniejsze powikłania).

1. Akcelerator liniowy – 9 707 520,00 zł
2. Akcelerator liniowy – 9 739 674,00 zł

 UWAGA! - Procedura zgłaszania nieprawidłowości znajduje się na dole strony

6. Dofinansowanie zakupu sprzetu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Beneficjent: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.
Wartość projektu - 352 500,00 zł
Wartość dofinansowania (85%) - 299 625,00 zł

dofinansowanie SOR

Poprawa infrastruktury i wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.

1. Defibrylator (1 szt.) -  30 000,00 zł
2. Respirator (1 szt.) -  75 000,00 zł
3. USG (1 szt.) - 150 000,00 zł
4. Pulsoksymetr (2 szt.)  1 500,00 zł (szt.) 
5. Analizator parametrów krytycznych (1 szt.)  - 80 000,00 zł
6. Elektryczne urządzenie do ssania - 6 500,00 zł
7. Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta - 8 000,00 zł

 UWAGA! - Procedura zgłaszania nieprawidłowości znajduje się na dole strony

-------------------------------------

Zgłaszanie nieprawidłowości i nadużyć finansowych poprzez mechanizm sygnalizacyjny

W celu zapewnienia realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w sposób etyczny, jawny i przejrzysty, udostępniony został mechanizm umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych w projektach realizowanych w ramach programu. Mechanizm ten składa się z adresu
e-mail (nadużTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz dedykowanego dla POIiŚ formularza internetowego
e-Nieprawidłowości (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci). Poprzez mechanizm należy zgłaszać podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przedstawicieli instytucji w systemie realizacji POIiŚ, ekspertów lub podmiotów realizujących projekty.

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.