poniedziałek, 24 marzec 2014 07:45

Informacja o działaniach Szpitala podjętych w celu zwalczenia zanieczyszczenia sieci wodociągowej wody ciepłej bakteriami Legionella Wyróżniony

Napisane przez

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. informuje o działaniach, wykonywanych i planowanych do wykonania w Szpitalu w związku ze stwierdzeniem skażenia mikrobiologicznego sieci wody ciepłej bakterią Legionella. 

stockvault-microbiology142260a
 

                                                                                                                                                                 Gorzów Wlkp., 21.03.2014 r.

 

                                                                                                                                                 Szanowna Pani                                                                                                                                                                                                                   Dr Dorota Konaszczuk                                                                                                                                                                                                             Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

                                                                                                                                        w Gorzowie Wielkopolskim

                                                                                                                                         ul. Mickiewicza 12b,66-400 Gorzów Wlkp.

 

Szanowna Pani Inspektor,

                Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. w odpowiedzi na pismo NS –HK.0444.30.2014.MM2 z dnia 19 marca 2014 roku, w sprawie stwierdzonego skażenia mikrobiologicznego sieci wody ciepłej bakterią Legionella sp., uprzejmie informuje o działaniach, wykonywanych i planowanych do wykonania w Szpitalu w związku ze sprawą.

               Dnia 24 lutego 2014r. WSzW w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. otrzymał informację od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. o wyniku standardowej kontroli jakości wody, prowadzonej w Szpitalu w dniu 12 lutego 2014r. . W próbkach pobranych z instalacji wody ciepłej stwierdzono występowanie bakterii Legionella sp. w mianie przekraczającym wartości wskazywane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. nr 61, poz. 417 z późn. zm.). W piśmie z dnia 24 lutego 2014r. HK – 530-31/3/14 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. zobowiązał WSzW w Gorzowie Wlkp. do wdrożenia procedury postępowania, określonej w załączniku nr 7 do powyższego rozporządzenia Ministra Zdrowia, polegającej m.in. na znalezieniu przyczyny obecności pałeczek Legionella sp. poprzez dokonanie przeglądu technicznego sieci i sprawdzanie temperatury wody oraz podjęcia działań zmierzających do redukcji liczby bakterii, w tym dezynfekcji.

           Ponieważ skażenie mikrobiologiczne wody pałeczkami Legionella sp. powoduje realne zagrożenie zakażeniem ludzi, Szpital niezwłocznie po uzyskaniu informacji o występowaniu bakterii w instalacji wody ciepłej wszczął działania mające na celu ograniczenie występowania tych drobnoustrojów, a następnie ich wyeliminowanie i późniejsze zapobieganie ich namnażaniu. Obszar tych działań obejmował rozwiązania techniczne, procesy czyszczenia i dezynfekcji. Działania te polegały na:

 1.  Przygotowaniu i wdrożeniu procedury postępowania zapobiegającego namnażaniu się pałeczek Legionella w instalacjach wodociągowych i urządzeniach wytwarzających aerozol wodno-powietrzny (Załącznik nr 1 – Procedura, Załącznik nr 2 – Zarządzenie Zarządu nr 82/14). Potwierdzenie wykonania zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przesłano faksem wraz z procedurą dnia 07.03.2014r. (Załącznik nr 18 – Potwierdzenie przesłania faksu).
 2. Wyłączeniu z użytkowania łazienek do kąpieli pod prysznicem w miejscach, gdzie stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych norm bakterii Legionella, co było trzykrotnie kontrolowane przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. (Załącznik nr 7 – Protokół kontroli z dnia 25.02.2014, Załącznik nr 8 - Protokół kontroli z dnia 01.03..2014, Załącznik nr 9 - Protokół kontroli z dnia 12.03.2014). W kontrolach działania Szpitala oceniano jako prawidłowe, w jednym przypadku stwierdzono nieprawidłowość, która została natychmiast usunięta, zaś osoba winna została ukarana mandatem.

 3. Dokonaniu przeglądu technicznego sieci wodociągowej i sprawdzaniu temperatury wody zimnej i ciepłej w punktach czerpalnych (Załącznik nr 3 – Zeszyt kontroli temperatury wody zimnej i ciepłej).

 4. Przeprowadzeniu przez Szpital szczegółowego przeglądu technicznego ciepłej wody, a także płukaniu zasobników i wymienników ciepłej wody. Informacje na powyższy temat przekazano Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 25.02.2014r. (Załącznik nr 10).

 5. Sprawdzaniu 2 razy dziennie temperatury ciepłej i zimnej wody w oddziałach, w których stwierdzono przekroczenie norm bakterii Legionella (Załącznik nr 5 - Log temperatur ).

 6. Demontażu i dezynfekcji chemicznej końcówek pryszniców, perlatorów z miejsc, gdzie stwierdzono przekroczenie wartości norm bakterii Legionella, co było trzykrotnie kontrolowane przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. (Załącznik nr 7 – Protokół kontroli z dnia 25.02.2014, Załącznik nr 8 - Protokół kontroli z dnia 01.03..2014, Załącznik nr 9 - Protokół kontroli z dnia 12.03.2014). W kontrolach działania Szpitala oceniano jako prawidłowe.

 7. W oddziałach, gdzie przebywają pacjenci z obniżoną odpornością przeprowadzeniu dezynfekcji wszystkich końcówek pryszniców i perlatorów oraz baterii kranowych po ich uprzednim demontażu.

 8. Umieszczeniu informacji dla pacjentów zalecających skrócenie czasu kąpieli pod prysznicem.

 9. Wyłączeniu z eksploatacji wanny porodowej z hydromasażem w Sali porodowej Bloku Porodowego.

 10. Przeprowadzeniu dezynfekcji termicznej przez przegrzewanie wody w instalacji sieci wodociągowej przez 4 dni w godzinach nocnych. W tym czasie personel na oddziałach miał obowiązek spuszczania wody min. przez 10 minut. Przeprowadzanie dezynfekcji termicznej jest dokumentowane w zeszycie kontroli temperatury zimnej i ciepłej wody (Załącznik nr 3).

 11. Pobraniu wody do kontrolnych badań mikrobiologicznych (pobór zlecono pracownikom Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.

            Po przeprowadzonych działaniach dnia 4 marca 2014r., w ramach kontroli wewnętrznej pobrano próbki ciepłej wody z instalacji wewnętrznej sieci. 17 marca 2014r. WSzW sp. z o.o. otrzymał wyniki wskazujące na ograniczenie ilości bakterii Legionela sp. w instalacji wody ciepłej, jednakże wartości w części badanych miejsc nadal przekraczały normy. Dotyczyło to również miejsc w Oddziale Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Oddziale Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego, Oddziału Reumatologii i Chorób Płuc, gdzie bakterii Legionella sp. w ogóle nie powinno być, gdyż przebywają tam pacjenci z obniżoną odpornością.

         Dnia 18 marca 2014r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w decyzjach HK – 530-31/17/14/D oraz HK – 530-32/11/14/D zobowiązał WSzW Sp. z o.o. do zrealizowania działań naprawczych zgodnie z procedurą postępowania określoną w Załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz zakazał użytkowania natrysków, w których stwierdzono skażenie sieci ciepłej wody bakteriami Legionella sp. (wykonalność natychmiastowa). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zobowiązał również Szpital do poinformowania go o podjętych, prowadzonych i zakończonych działaniach naprawczych do dnia 21.03.201r..

         Po otrzymaniu informacji 17 marca 2014r. Zarząd WSzW Sp. z o.o. podjął decyzję o intensyfikacji działań zmierzających do eradykacji pałeczek Legionella sp.. Działania polegały na:

 1.  Kontynuacji czynności wskazanych powyżej w punktach 1 – 11.
 2. Podjęciu po raz kolejny serii przegrzań instalacji wody ciepłej oraz dezynfekcji chemicznej – zgodnie z obowiązującą procedurą, pod specjalnym nadzorem jej wykonania. W tym celu przeprowadzono kolejne spotkania robocze z kierownikami oddziałów lub pielęgniarkami oddziałowymi (Załącznik nr 11 – Lista obecności z zebrania 17.03.2014r. i lista obecności z dnia 18.03.2014r.). Przekazano również informację na oddziały szpitalne o planowanych działaniach z zaleceniem dokumentowania wykonywanych czynności (Załącznik nr 12). Przebieg procedury był nadzorowanych w ciągu jednej nocy przez Kierownika ds. Pielęgniarstwa i Kierownika Działu Sanitarno-Epidemiologicznego WSzW Sp. z o.o. (Załącznik nr 6 – Protokół kontroli wewnętrznej nr 1/2014), a w kolejnej nocy – po specjalnej odprawie dnia 19.03.2014r. w każdym oddziale przez pielęgniarki oddziałowe, z czego sporządzono odpowiednie protokoły (Załącznik nr 13 – Protokoły kontrolne 19 sztuk). Działania te były również na bieżąco kontrolowane przez pracowników Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., oceniano je jako prawidłowe (Załącznik nr 14 - Protokół kontroli z dnia 17.03.2014r., Załącznik nr 15 – Protokół kontroli z dnia 19.03.2014r.)

 3. Zamówieniu generatora dwutlenku chloru, który zostanie włączony do instalacji wody ciepłej i będzie dokonywał jej stałej chemicznej dezynfekcji – jest to dodatkowe działanie ponad zakres obowiązku nakładanego na Szpital przez rozporządzenie Ministra Zdrowia. Urządzenie będzie dostarczone do Szpitala 24 lub 25 marca 2014r. (Załącznik nr 4 - Informacja od firmy obsługującej o wysyłce urządzenia od producenta za pośrednictwem firmy kurierskiej).

 4. Zwróceniu się do Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. w dniu 18.03.2014r. o ocenę prawidłowości instalacji tego urządzenia (Załącznik nr 16). Szpital nie otrzymał jeszcze informacji zwrotnej.

 5. Sprawdzeniu, że w Szpitalu nie występowały przypadki zakażenia pacjentów bakterią Legionella sp., co było także potwierdzone kontrolami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. (Załącznik nr 14 - Protokół kontroli z dnia 17.03.2014r., Załącznik nr 15 – Protokół kontroli z dnia 19.03.2014r.)

 6. Zaleceniu wdrożenia profilaktyki antybiotykowej w oddziałach, gdzie przebywają pacjenci o obniżonej odporności (Załącznik nr 17).

           Podjęte działania w części nadrabiają braki formalne, wynikające z faktu, że Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. nigdy nie posiadał systemu zarządzania jakością, zatem istniały braki sformalizowanych procedur, konkretyzujących działania pracowników w poszczególnych zakresach i jednoznacznie przypisujących odpowiedzialność za kolejne czynności w procesie określonym osobom. System zarządzania jakością zgodny ze standardem ISO dla WSzW Sp. z o.o. jest w trakcie przygotowania – prace powinny zakończyć się certyfikacją pod koniec pierwszego półrocza 2014r. Nie oznacza to jednak, że wcześniej nie stosowano działań profilaktycznych i interwencyjnych, także w zakresie dbałości o jakość wody – jednak nie odbywało się to w ramach zintegrowanego systemu, zaś odpowiedzialność za działania ponosili odpowiedni kierownicy średniego szczebla na podstawie zakresów czynności, będących załącznikiem umów pracę. Podobnie, w 2008 roku i w 2009 roku, gdy doszło do skażenia wody w instalacji sieci wody ciepłej w zespole przy ulicy Walczaka 42 bakteriami Legionella sp., w protokołach kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nie pojawiły się zalecenia wdrożenia sformalizowanych procedur zapobiegania namnażaniu się pałeczek Legionella sp. w sieci wodociągowej Szpitala (Załącznik nr 19 – Protokół kontroli z dnia 26.02.2008r., Załącznik nr 20 – Protokół kontroli z dnia 26.03.2009r.) – zalecenie takie pojawiło się po raz pierwszy w protokole kontroli PSS-E z dnia 25.02.2014r..

       Chcę zapewnić, że Zarząd Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby doprowadzić stan wody ciepłej, użytkowanej w Szpitalu, do parametrów przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. nr 61, poz. 417 z późn. zm.). O trudnościach, które czasami towarzyszą takim działaniom, świadczą przykłady wielu szpitali w Polsce, zwłaszcza dużych, o skomplikowanych technicznie sieciach wodociągowych i grzewczych. Tym bardziej Zarząd Spółki docenia wszelką pomoc w tym zadaniu, a w szczególności pomoc ekspercką pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych (Powiatowej w Gorzowie Wlkp. i Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp.) i jest otwarty na dalsze niestandardowe zalecenia w zakresie eradykacji Legionella sp.

 

                                                                                                                                                                                          Z wyrazami szacunku,

                                                                                                                                                                                            Piotr Dębicki

                                                                                                                                                                                       Prezes Zarządu WSzW Sp. z o.o.

 

 W załączeniu:

Liczba stron załączników: 221. 

 1. Procedura Jakości: Procedura postępowania zapobiegającego namnażaniu się pałeczek Legionella w instalacjach wodociągowych i urządzeniach wytwarzających aerozol wodno-powietrzny.

 2. Zarządzenie nr 82/14 Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. z dnia 10.03.2014r. wprowadzające procedurę.

 3. Kserokopia Zeszytu Kontroli Temperatury Zimnej i Ciepłej Wody.

 4. Informacja od firmy EuroClean o wysyłce generatora dwutlenku chloru do WSzW w Gorzowie Wlkp.

 5. Kserokopia badań temperatury wody zimnej i wody ciepłej w poszczególnych oddziałach.

 6. Protokół z kontroli wewnętrznej nr 1/2014.

 7. Protokół kontroli PPSS-E w Gorzowie Wlkp. z dnia 25.02.2014r.

 8. Protokół kontroli PPSS-E w Gorzowie Wlkp. z dnia 01.03.2014r.

 9. Protokół kontroli PPSS-E w Gorzowie Wlkp. z dnia 12.03.2014r.

 10. Pismo do PSS-E w Gorzowie Wlkp. z dnia 25.02.2014r. o podjęciu działań naprawczych.

 11. Lista obecności z zebrania pielęgniarek oddziałowych i koordynujących z kierownictwem dnia 17.03.2014r. i 18.03.2014r.

 12. Informacja dla oddziałów WSzW Sp. z o.o. dotycząca dezynfekcji termicznej sieci wodociągowej.

 13. Protokoły kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez pielęgniarki oddziałowe i koordynujące dnia 20.03.2014r.

 14. Protokół kontroli PPSS-E w Gorzowie Wlkp. z dnia 17.03.2014r.

 15. Protokół kontroli PPSS-E w Gorzowie Wlkp. z dnia 19.03.2014r.

 16. Pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 18.03.2014r.

 17. Instrukcja wewnętrzna postępowania w przypadku zakażenia Legionela sp.

 18. Potwierdzenie wysłania faksu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z opracowaną procedurą jakości: Procedura postępowania zapobiegającego namnażaniu się pałeczek Legionella w instalacjach wodociągowych i urządzeniach wytwarzających aerozol wodno-powietrzny.

 

Do wiadomości:

 1. Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak.

 2. Rada Nadzorcza Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.

 3. Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch.

 4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. Edward Andrusyszyn.

404 Not Found

Not Found

The requested URL /get.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.