Administrator

Administrator

czwartek, 09 sierpień 2012 07:47

WSTĘPNE WNIOSKI DOTYCZĄCE PLANU NAPRAWCZEGO

IMG_0069
       W poniedziałek 07.08.2012r. w szpitalu wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie zarządu lecznicy, zespołu ds. przekształcenia szpitala w spółkę z firmą doradczą Pharmed Consulting z Katowic.
poniedziałek, 21 czerwiec 2010 07:36

Zarząd Szpitala Archiwum

Dyrektor


Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno-Eksploatacyjnych


Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa


Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych


Główny Księgowy


Lekarz Naczelny  Zespołu Szpitalnego przy ul. Walczaka 42


p.o. Przełożona Pielęgniarek

czwartek, 02 sierpień 2012 07:12

Plan przekształcenia szpitala w spółkę

zdjecie117.07.2012 r. Marszałek Elżbieta Polak i Marek Twardowski, dyrektor szpitala w Gorzowie wzięli wspólnie udział w konferencji prasowej poświęconej sprawom rozwoju gorzowskiej lecznicy. Mowa była m.in. o planach przekształcenia placówki w spółkę prawa handlowego oraz utworzenia radioterapii w szpitalu. Marek Twardowski  opowiedział także o nieprawidłowościach, jakie zastał w placówce po objęciu stanowiska dyrektora. 

na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

 

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Walczaka 42

 

 ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej w Oddziale Chirurgii Ortopedycznej i Urazów Narządu Ruchu

 

 1. Nazwa i siedziba organu ogłaszającego konkurs: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Walczaka 42.

 2. Przedmiot konkursu: udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej w Oddziale Chirurgii Ortopedycznej i Urazów Narządu Ruchu.

 3. Okres zawarcia umowy : 01 marca 2012 roku do 28 lutego 2014 roku.

 4. Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są:

  • na stronie internetowej: www.szpital.gorzow.pl lub

  • w Samodzielnym Publiczny Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dekerta 1, pok. 025 w godz. 7.30-15.00.

Wszelkich informacji w zakresie prowadzonego postępowania konkursowego w imieniu Udzielającego zamówienia udziela Kierownik Działu Płac i Spraw Pracowniczych – Bernadeta Piszczygłowa.

 1. Oferty należy składać na adres: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp., w terminie do dnia 23 lutego 2014r. do godz. 10.00 w Kancelarii lub drogą pocztową. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego/ data nadania nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. najpóźniej w dniu 23 lutego 2014r. do godz. 10.00.

Na zamkniętej kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych w zakresie chirurgii urazowo- ortopedycznej w Oddziale Chirurgii Ortopedycznej i Urazów Narządu Ruchu”.

 1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23 lutego 2012 roku o godz.11.00.

 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 3. Zastrzega się prawo odwołania konkursu lub przesunięcia terminu do składania ofert bez podania przyczyny.

Załączniki

 

piątek, 20 sierpień 2010 06:05

Pracownia Endoskopowa

Kierownik:

lek. med. Piotr Szulc

Telefony:

- rejestracja - 95 7331 729

 Lekarze: lek. med. Przemysław Dunowski - st. asystent

Godziny przyjęć:

codziennie w godzinach: 7:30 - 14:00

rejestracja - OSOBIŚCIE - codziennie 12:00 - 14:00

Wydawanie wyników badań hist-pat od

poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 - 12:00

 

Możliwości diagnostyczne:

1. Diagnostyka endoskopowa chorób górnego i dolnego przewodu pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia)

2. Rektoskopia - badanie dystalnego odcinka jelita grubego

3. pH-metria - diagnostyka choroby refluksowej przełyku

 

Do podstawowych zadań Pracowni Endoskopowej należą w szczególności:

 1. wykonywanie badań oraz zabiegów endoskopowych u chorych z chorobami przewodu pokarmowego,

 2. analiza i interpretacja badań w celu ustalenia rozpoznania,

 3. świadczenie konsultacji gastroenterologicznych dla pacjentów,

 4. rejestracja i wydawanie wyników,

 5. szkolenie i dokształcanie pracowników medycznych,

 6. doskonalenie metod i wdrażanie postępu technicznego w zakresie prowadzonych badań,

 7. prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej.

Pracownią kieruje Kierownik.

Pracownia współpracuje z oddziałami i poradniami szpitalnymi.

 

nophoto

Ordynator:

lek.med. Sławomir Stefanowicz

Telefon: 95 7331 838

Informacje:

 

nophoto

Pielęgniarka koordynującya

Beata Jakuszewska

Telefon: 95 7331 636

 

Sekretariat:

95 7331 636

Gabinety pielęgniarek:

Telefon: 95 7331 752, 867

Możliwości diagnostyczne:

Leczenie uzależnienia od alkoholu i środków narkotycznych w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia osób skazanych, wobec których Sąd zastosował środek zabezpieczający

Zakres leczenia:

1. Terapia leczenia uzależnień

2. Psychoterapia indywidualna i grupowa

3. Terapia współistniejących zaburzeń psychicznych

poniedziałek, 12 lipiec 2010 06:12

Lubuski Regionalny Program Operacyjny

unia_pasek

unia_pasekszpital

Priorytet III: Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego
Priorytet XII: Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia

Lubuski Regionalny Program Operacyjny

piątek, 25 czerwiec 2010 10:02

Pracownia Radiologii

Telefon:

- rejestracja - 95 7331 843

Do podstawowych zadań Pracowni Radiologii należą w szczególności:

 1. wykonywanie dla pacjentów hospitalizowanych i ambulatoryjnych zdjęć rentgenowskich, prześwietleń oraz badań diagnostycznych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawnych,

 2. analiza i interpretacja badań w celu rozpoznania stanu zdrowia,

 3. rejestracja i wydawanie wyników,

 4. prowadzenie działalności kontrolnej jakości wykonywanych badań,

 5. szkolenie i dokształcanie pracowników medycznych,

 6. doskonalenie metod i wdrażanie postępu technicznego w zakresie prowadzonych badań,

 7. prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej.

Pracownia Radiologii podlega Zakładowi Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej.

 

piątek, 25 czerwiec 2010 10:02

Zakład Mikrobiologii

Zakład Mikrobiologii pracuje w godzianch 7.00 - 19.00

Przyjmowanie materiału do badań:
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 18.00
- w soboty, niedziele i święta od 7.30 do 15.00

Wydawanie wyników badań - codziennie w godzinach od 7.30 do 18.00

Sekretariat:

Telefon: 95 7331 685

Pracownia Bakteriologii:

Telefon: 95 7331 686

Kierownik:

mgr Elżbieta Justyńska - specjalista mikrobiologii medycznej

Telefon: 95 7331 687

Możliwości diagnostyczne:

1. Posiew moczu
2. Posiewy wymazów, wydzielin, płynów z jam ciała w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych.
3. Posiewy w kierunku grzybów drożdżopodobnych.
4. Diagnostyka kiły ( w tym również badania referencyjne: FTA, FTA-ABS, TPHA)
5. Diagnostyka zakażeń dróg moczowo-płciowych w kierunku bakterii patogennych, w tym Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp., Candida sp.
6. Badanie przesiewowe w kierunku paciorkowca beta-hemolizującego gr. B (GBS) – badanie przesiewowe dla kobiet w ciąży.
7. Diagnostyka gruźlicy wraz z oznaczeniem lekowrażliwości dla Mycobacterium tuberculosis complex na cztery podstawowe leki.
8. Badania kału w kierunku toksynotwórczego szczepu Clostridioides difficile.
9. Badania kału w kierunku Rota-, Adeno-, Norowirusów.
10. Posiewy kału w kierunku patogenów jelitowych (Salmonella sp., Shigella sp., Yersinia sp., Campylobacter sp., Enteropatogenny szczep Escherichia coli)
11. Testy diagnostyczne w dziedzinie biologii molekularnej:
      a) Jednoczesna detekcja i identyfikacja genów różnych klas karbapenemaz (KPC, NDM, VIM, OXA-48, IMP-1)
      b) Jakościowy test do wykrywania toksyn Clostridioides difficile z próbek kału (toksyna B, binarna, szczep hiperepidemiczny 027/NAP1/B1)
      c) Jednoczesna detekcja Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae z moczu, wymazów z pochwy i kanału szyjki macicy
      d) Półilościowy test oznaczający Mycobacterium tuberculosis complex z jednoczesnym określeniem braku wrażliwości na Rifampicynę
      e) Jednoczesna detekcja wirusa RSV oraz wirusów grypy, z rozróżnieniem wirusów A, B
      f) Jednoczesne wykrywanie 14 typów wysokiego ryzyka wirusów HPV, z identyfikacją typu HPV 16, HPV 18 i 45
      g) Potwierdzenie infekcji HIV-1
      h) Monitorowanie poziomu wiremii HIV-1
      i) Potwierdzenie infekcji oraz monitorowanie poziomu wiremii HCV
      j) Potwierdzenie infekcji oraz monitorowanie poziomu wiremii HBV
12. Kontrola czystości mikrobiologicznej oraz kontrola skuteczności procesów sterylizacji (sporal A, S)
13. Oznaczanie lekowrażliwości metodą manualną i automatyczną.


Aktualny cennik badań znajduje się TUTAJ

piątek, 25 czerwiec 2010 10:02

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

Poradnie Zdrowia Psychicznego w Gorzowie Wlkp.
współpracujące w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego :

Przychodnia Zdrowia Psychicznego Marta Szczygielska-Dzwończyk
ul. Papuszy 8 A Tel.796622221

lek. I. Ostrowska - Poniedziałek 8.00- 15.00
lek. I. Ostrowska  - Wtorek 8.00- 15.00
lek. M. Szczygielska - Dzwończyk  - Środa 8.00- 15.00
lek. A. Czerniec - Środa 8.00- 15.00
lek. M. Szczygielska- Dzwończyk - Czwartek 8.00- 15.00
lek. J. Hładyn - Czwartek 8.00- 15.00
lek. A. Czerniec - Czwartek 16.00- 19.00

Samodzielny Publiczny ZOZ ,,Przychodnia Dworcowa” ul. Dworcowa 4
Tel. 9577392900 , 957392901

lek. L. Wywiał  - wtorek 8.00- 12.00
lek. M. Walczyńska- Rechmal-  wtorek 14.00- 18.00
lek. M. Walczyńska- Rechmal - środa 8.00- 14.00
lek. M .Walczyńska- Rechmal - czwartek 8.00- 14.00

Instytut Zdrowia Psychicznego ,,Para Familia” ul. Walczaka 12B/12
Tel.957835181

lek. M. Tokarczuk -  poniedziałek 10.00- 17.30
lek. M. Król -  środa 16.30- 18.00
lek. M. Tokarczuk -  piątek 8.00 - 15.30

Wojskowa Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ
ul. Sienkiewicza 10/11 Tel.957227285 , 957228667

lek. T. Kowalska - wtorek 14.30- 16.30
lek. T. Kowalska  - czwartek 14.30- 16.30

Do podstawowych zadań Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych należą w szczególności:

 1. kompleksowa diagnostyka i terapia zaburzeń i chorób psychicznych,

 2. kwalifikacje do leczenia szpitalnego,

 3. kontynuacja leczenia pacjentów hospitalizowanych w oddziale,

 4. udzielanie świadczeń konsultacyjnych dla potrzeb opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej sprawowanej przez inne zakłady służby zdrowia na obszarze województwa,

 5. kierowanie pacjentów na konsultacje i leczenie do innych poradni i/lub ośrodków specjalistycznych

 6. prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów.

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych podlega Lekarzowi Naczelnemu ul. Walczaka 42.

404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.